Kosten

Vergoeding Jeugd (0-18 jaar)

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing
De Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon/dochter staat ingeschreven (woonplaatsbeginsel). Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de Specialistische GGZ (SGGZ). WISE ggz heeft een contract met alle 10 gemeenten uit de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Met andere gemeenten hebben we geen contract en dient u de factuur zelf te betalen. U dient zelf na te gaan of en zo ja, in hoeverre u de factuur kunt declareren bij een gemeente buiten regio Haaglanden. U dient een getekende verwijzing te hebben van de huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon/dochter wordt verwezen (GB-GGZ of SGGZ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon/dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten nog een toewijzing verstrekken. Wij dienen bij de gemeente te melden dat uw zoon/dochter bij ons in behandeling komt, waarna zij een toewijzing verstrekken.

Financiering
De gemeenten in de regio Haaglanden zijn overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle besteedde tijd in rekening gebracht, waaronder ook tijd voor verslaglegging en overleg. Wij declareren het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige mensen geven er de voorkeur aan hun behandeling zelf te betalen. In dit geval wordt de factuur aan uzelf gestuurd.

Zorg die niet wordt vergoed
In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA. 2017: €98,00 (sessie van 45 minuten)

Niet nakomen van een afspraak
Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2017/2018 hanteren wij in dit geval een tarief van €60,-

Vergoeding Jongvolwassen (18+)

Omdat wij slechts heel beperkt ruimte hebben voor jongvolwassenen is besloten geen contracten af te sluiten met de verschillende zorgverzekeraars. Daarmee is WISE ggz een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hiermee gaan een aantal voor- en nadelen gepaard. De voordelen zijn:

  • U kunt zelf kiezen bij wie u in therapie gaat
  • U krijgt op maat gemaakte zorg zonder bemoeienis van de zorgverzekeraar
  • Uw zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in uw dossier

Het nadeel is dat u aan het einde van het traject zelf de factuur krijgt en deze indient bij uw zorgverzekeraar.

Er kan met u de afspraak worden gemaakt dat u vooruit betaalt en aan het einde zelf uw factuur indient bij de zorgverzekeraar. Zie voor informatie over dit onderwerp ‘Contractvrije psycholoog en zorg voor Kwaliteit’ (link).

Wat een behandeling u gaat kosten en welk deel er door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, hangt af van een aantal factoren:

  • Welke polis heeft u?
  • De klacht (hoofddiagnose) waar u behandeling voor krijgt.
  • De zwaarte en de duur van uw behandeling.

Welke polis heeft u?

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling bij ons. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis.

Restitutiepolis: u krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en u heeft dus de vrije keuze naar wie u toe gaat. Als u in behandeling wilt bij ons, dan is dit de meest gunstige variant.

Combipolis: een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Naturapolis: bij een naturapolis heeft u afgesproken alleen een volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals wij, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Eigen risico Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent. Vanaf januari 2017 is uw eigen risico € 385,-.

Welke klacht (hoofddiagnose) heeft u?

Om uw behandeling (deels) vergoed te krijgen, heeft u een diagnose nodig. Dat kan bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis zijn. De meeste klachten komen voor vergoeding in aanmerking. De zorgverzekeraars hebben echter een aantal klachten uitgesloten van vergoeding. Het gaat hierbij om de volgende klachten: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, werkproblemen en relatie- en gezinsproblemen. Indien u behandeling wilt voor klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen (overig zorgproduct, OZP) betaalt u de kosten zelf. U heeft dan geen verwijzing nodig van uw huisarts. Het tarief dat wij hiervoor in rekening brengen bedraagt € 95,89 per consult van 45 minuten en is gebaseerd op de NZA richtlijnen (2016). (2017: €98,00)

De zwaarte en de duur van uw behandeling

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de maximale tarieven voor psychotherapie vast in de zogenaamde zorgzwaarteproducten en DBC-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie).

Voor behandelingen binnen de GB-GGZ geldt een onderverdeling in 4 categorieën, de zogeheten zorgzwaarteproducten: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI) en Chronisch (BC). In welk product uw behandeling valt, is afhankelijk van de diagnose, de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. De kosten van uw behandeling zijn afhankelijk van de diagnose en de zorgzwaarte die wordt ingezet, waarbij de NZa een maximum aan tijd en tarief heeft gesteld. Binnen welk type behandeling u valt, wordt van tevoren ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald. De rekening voor uw behandeling kunt u dan aan het einde van de behandeling bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt dan een factuur van ons die u tezamen met de verwijsbrief aan uw verzekeraar opstuurt.

Voor behandelingen binnen de SGGZ wordt de DBC-systematiek gehanteerd (Diagnose-Behandel-Combinatie). De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de (hoofd)diagnose die wordt gesteld en alle tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed (ook administratie- en overlegtijd). Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan wordt na dit jaar een vervolg-DBC geopend. In welke behandeling u valt, wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de tijd die aan uw behandeling is besteed. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC’s maximumtarieven vastgesteld.

De verschillende, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), vastgestelde tarieven voor de Generalistische Basis GGZ, de Specialistische GGZ en voor Onverzekerd Product (ook wel particuliere zorg) vindt u op de website van de NZa: www.nza.nl. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met WISE ggz.

NO Show Tarief

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen sinds 2012 niet meer bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is € 60. De factuur ontvangt u rechtstreeks van uw behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.