Aanmelden

WISE ggz is gesloten. Oud cliënten kunnen bij vragen m.b.t. dossier contact zoeken op het nummer 06-41022924. Vanaf 2019 wordt de voicemail wordt 2x per maand afgeluisterd op maandag.

 

Verwijzing

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of een specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen (Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht.

Contact

WISE ggz is gesloten. Oud cliënten kunnen bij vragen m.b.t. dossier contact zoeken op het nummer 06-41022924. Vanaf 2019 wordt de voicemail 2x per maand afgeluisterd op maandag.

Aanmeldingswachttijd: geen aanmeldingen mogelijk.

De aanmeldingswachttijd is de tijdsperiode van het moment van aanmelding tot de datum van intake. Behandeling volgt direct na de intakefase; hiervoor is geen wachttijd. Er is geen verschil tussen BG-GGZ en SGGZ qua wachttijd.

Kinderen: Er er is geen ruimte om kinderen/cliënten aan te nemen; clientenstop

Wanneer er een verband zou kunnen bestaan tussen de problematiek van het kind en scheidingsconflicten tussen ouders, verwijzen we u door naar het programma Kinderen uit de Knel aangeboden in Den Haag door De Jutters of Intermetzo Zonnehuizen HKJ.

Jongvolwassenen (tot 30 jaar)

Momenteel is er geen ruimte om jongvolwassen cliënten aan te nemen, clientenstop

Bij een heropende wachtlijst is de wachttijd voor alle problematiek gelijk. We willen u erop wijzen dat WISE ggz slechts beperkt ruimte heeft voor jongvolwassenen. In de regel betreft dit cliënten die al in behandeling zijn bij WISE ggz op het moment dat ze 18 jaar worden of een eerder traject hebben gehad.

Persoonlijkheidsproblematiek en ernstige meervoudige problematiek kunnen binnen WISE ggz niet worden behandeld. Ook bij verhoogd risico op suïcidaliteit en zelfbeschadiging wordt de zorg opgeschaald naar een ggz-instelling. WISE ggz biedt geen crisishulp. U wordt in deze situaties via uw huisarts verwezen naar een ggz-instelling/crisisdienst.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met WISE ggz, www.lvvp.info/voor-clienten raadplegen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmelden
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen: aanmelden is op dit moment niet mogelijk.